P r a v i l a n a g r a d n e i g r e

Nagradna igra

P r a v i l a i n p o g o j i n a g r a d n e i g r e

1 . č l e n : S p l o š n e d o l o č b e

Organizator nagradne igre je Posestvo SONČNI RAJ, Vodole 2, 2229 Malečnik (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije. Žrebanje bo potekalo čez dva meseca (konec marca 2023).

2 . č l e n : P o g o j i s o d e l o v a n j a

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Posestva SONČNI RAJ ali njihovi ožji družinski člani.

Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

3 . č l e n : P o t e k i n t r a j a n j e n a g r a d n e i g r e

Nagradna igra traja od konca januarja do konca marca 2023.

Potek vpisa v žreb za praktične nagrade Posestva SONČNI RAJ:

a) Na spletni strani https://www.nestingresort.si/ se vpiše v obrazec na landingu, posebej namenjenemu nagradni igri.

Namen nagradne igre je namreč širiti ozaveščenost o novih projektih in dogajanju na Posestvu SONČNI RAJ. Bogdan Mak, ustanovitelj projekta Sončni raj,  pripravlja novo, čudovito zgodbo. Vsi, ki želite živeti zdravo, sproščeno, v skladu z naravo, ste vabljeni, da se pridružite.

 

b) Med vpisanimi v obrazec v času poteka nagradne igrese do 5. dne v mesecu aprilu 2023 naredi žreb in objavi seznam nagrajencev na spletni strani Nesting Resort.

Žreb poteka naključno z računalniškim programom za žrebanje, ki izžreba številke izmed vpisanih v žreb.

Vsaka družina oz. gospodinjstvo je lahko le enkrat prejemnik nagrade.

V primeru, da se izžreba osebo, ki je članica družine oz. gospodinjstva, ki je nagrado že prejelo, se žreb ponovi in se izžreba nadomestnega nagrajenca.

c) V roku 7 dni po objavi nagrajencev bo Posestvo SONČNI RAJ nagrajence obvestilo o nagradi in jih pozvalo k oddaji podatkov (hišni naslov), da jim lahko pošlje nagrado – praktično darilo Posestva SONČNI RAJ.

Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

 

d) V roku enega meseca po objavi seznama nagrajencev bodo nagrajenci nagrado, prejeli po pošti.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu in Facebook strani podjetja. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

e) Zaželeno je, da nagrajenci delijo svoje izkušnje nagradne igre in darila na družbenih omrežjih s ciljem širjenja ozaveščenosti o zdravem načinu življenja in dogajanju na Posestvu SONČNI RAJ.

4 . č l e n : V a r o v a n j e o s e b n i h p o d a t k o v

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje in obdelavo posredovanih osebnih podatkov in prejemanje obvestil o ponudbi organizatorja. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator zbira sledeč osebne podatke: ime, priimek, e-naslov, hišni naslov, pošta, poštna številka in IP naslov. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov in prejemanja obvestil o ponudbi organizatorja.

5 . č l e n : K o n č n e d o l o č b e

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti in izkušnje pri izvajanju nagradne igre. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnih straneh Posestva SONČNI RAJ. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: booking@nestingresort.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Maribor, 31. januar 2023

Posestvo SONČNI RAJ – Nesting Resort